Browsing Tag

AstraZeneca

ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 AstraZeneca
Read More...