รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 13.55 น. – 14.00 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภกความว่า

“ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ แต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส และได้เข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธีนั้น ๆ อยู่แล้ว ฉะนั้น บัดนี้ ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว จึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆเจ้า จะได้รับการจัดการให้ความคุ้มครอง รักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไป ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงจำไว้ด้วยดีว่า ข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปภัมภกเถิด”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้สามเณรโรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร กฐินพระราชทานปัจจัยบำรุงพระธรรม , พระราขทานภัตตาหารเพลสามเณรที่เข้าสอบบาลีสนามหลวงทุกครั้ง , พระราชทานสิ่งของเครื่องเขีบนมอบให้สามเณรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อส่งเสริมบำรุงให้พระพุทธศาสนา เจริญรุ่งเรืองยิ้งๆขึ้น

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอนำเสนอเรื่องราวการเรียนการสอนของสามเณรโรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พระเทพสิงหวราจารย์ ,ดร. เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร , รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ , พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์, ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และคุณปริญญา ยอดคำปา หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร นำเสนอเรื่องราวภาพจิตรกรรมฝาผนัง ณ วิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ มาเผยแพร่ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 13.55 น. – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด , ร้อยตรี สหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ