ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมแสดงถ้อยแถลงขับเคลื่อนแพลตฟอร์มข้อมูลการออกกำลังกาย 

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมแสดงถ้อยแถลงขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challenge: CCC) ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) เพื่อการยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชนบนเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565

21 ธันวาคม 2565 : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมแสดงถ้อยแถลงเพื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ซี่งจัดขึ้นภายใต้ประเด็น “ ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและร่วมปาฐกาพิเศษ จากนั้น คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย ” ร่วมกันร่วมกับการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จากนั้นในช่วงบ่าย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในนามผู้แทนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมเวทีแสดงถ้อยแถลงเพื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 ในมติ การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challenge: CCC) ภายใต้ แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) เพื่อการยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน ในงานครั้งนี้ด้วย
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ กล่าวถ้อยแถลงว่า “ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีวิสัยทัศน์ ในการ “ สร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศ” ยึดหลักปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ ปัจจุบันพบว่าประชากรของประเทศไทยมีแนวโน้มการเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น สาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดสมองเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ โรคหัวใจขาดเลือด โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง เบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามลำดับ ทั้งนี้ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอกจากจะส่งผลถึงการมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นแล้ว ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขของประเทศลงได้ ดังนั้น การทำให้ประชากรในประเทศหันมาออกกำลังกายมากขึ้น จึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญยิ่ง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย เล่นกีฬา ทำกิจกรรมทางกายและการจัดแข่งขันกีฬา ทั้งนี้ เราได้จัดกิจกรรม CRA Calories Credit Challenge เพื่อส่งเสริม กระตุ้น การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และกิจกรรมทางกายของนักศึกษาและบุคลากร ผ่านแอปพลิเคชัน CCC ในการสะสมแคลอรีเป็นระดับกลุ่มงาน ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2565 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2566 และมีแผนการขับเคลื่อนแอปพลิเคชัน CCC ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในกิจกรรม Calories Credit Challenge Thailand ระดับประเทศ โดยมุ่งเน้นในการจัดกิจกรรมในระดับท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดต่อไป ” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม กระตุ้นการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา กิจกรรมทางกายและจัดเก็บเป็นข้อมูลกลาง (Big Data) สำหรับติดตามประเมินผล ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณสุข เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม โดยนำมาเชื่อมโยงกับแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ที่ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตลอดจนการเชื่อมโยงนโยบายระดับชาติ ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมกับสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืน

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ