“AXONS” ผงาดเป็นผู้นำโซลูชั่น AgriTech ครบวงจร เบื้องหลังครัวโลก ร่วมดันไทยสู่ “ศูนย์กลางเกษตรเทคโนโลยีระดับโลก”

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

AXONS หรือ แอ๊กซอน แบรนด์เทคโนโลยีของไทยที่มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านเกษตรเทคโนโลยี (AgriTech) ในระดับสากล เพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการห่วงโซ่อาหารของไทยเชื่อมโยงระดับโลกอย่างครบวงจร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในการก้าวสู่ “ครัวของโลก” ได้อย่างงดงาม  ด้วยกลยุทธ์ Driving Future for Lives เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคทั่วโลก พร้อมเตรียมเปิดตัวเป็น “โอเพ่น แพลตฟอร์ม” (Open Platform) นำเทคโนโลยีที่พัฒนาด้วยมาตรฐานสากลระดับโลกมาเปิดโอกาสให้เกษตรกร ลูกค้าและคู่ค้า สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในการขยายและต่อยอดธุรกิจได้ง่ายขึ้น  เสริมศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไปด้วยกัน 

นายสรรเสริญ สมัยสุต กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารแบรนด์ AXONS กล่าวว่า “ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม ขณะที่โครงสร้างประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ล้านคนในปี 2593 สวนทางพื้นที่การเกษตรที่ลดลง ด้วยเหตุนี้เทคโนโลยีจึงจำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ในการเพิ่มปริมาณอาหารเพื่อตอบสนองจำนวนประชากรโลกและความต้องการของคนที่มากขึ้น ทั้งการผลิตพืชผลการเกษตร การทำฟาร์มปศุสัตว์ และการแปรรูปอาหาร จนถึงจุดสิ้นสุดของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) การเข้าถึงเทคโนโลยีจะช่วยให้ต้นทุนการผลิตอาหารลดลง บนคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น” 

นายสรรเสริญ สมัยสุต กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารแบรนด์ AXONS

AXONS เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรเทคโนโลยี (AgriTech) ในระดับสากล มุ่งมั่นพลิกโฉมวงการเกษตรอุตสาหกรรมไปสู่การเกษตรเทคโนโลยีแบบดิจิทัลผ่านการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ การันตีด้วยผลงานเบื้องหลังความสำเร็จของ ซีพีเอฟ หรือ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ในการใช้เทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่การผลิต สู่การเป็น “ครัวของโลก” นอกจากนี้ ยังมุ่งสร้าง Digital Platform ตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงการบริโภค เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของเกษตรกร ลูกค้า คู่ค้า ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างมาตรฐานใหม่ในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน    

AXONS พัฒนานวัตกรรมด้านเกษตรเทคโนโลยี ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำ เช่น การเพาะปลูกพืชไร่เพื่อเป็นอาหารสัตว์ และพืชสวน ธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทั้งสัตว์บก- สัตว์น้ำ ธุรกิจกลางน้ำ เช่น ธุรกิจแปรรูปอาหาร บริหารคลังสินค้า และการบริหารจัดการการขนส่ง ตลอดจนธุรกิจปลายน้ำ ประกอบด้วย ธุรกิจค้าส่ง – ค้าปลีก ธุรกิจตลาดสด ธุรกิจร้านอาหารรวมถึงการจัดส่งอาหาร ( Delivery Platform) ตลอดจนถึงระบบดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า( CRM- Customer Relationship Management) ซึ่งทุกธุรกิจครอบคลุมการจัดจำหน่ายทั้งแบบ Off-line และ On-line  (O2O) รวมทั้งแพลตฟอร์มการตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพในทุกห่วงโซ่อุปทานที่พัฒนาอยู่บนเทคโนโลยี Blockchain ที่โปร่งใส เพื่อยกระดับทุกองค์สู่ Digital Workplace 

AXONS ได้พัฒนาแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกในทุกหน่วยงานอย่างครบถ้วน อาทิ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์ความรู้ด้านบุคลากร (KM -Knowledge Management) ระบบบริหารจัดการด้านบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) ตลอดจน ระบบบริหารงานภายในองค์กรแบบ Digital อาทิ Digital Signature ที่ได้รับการรับรองระดับสากลด้วย และอีกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการให้บริการการดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานและการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Cyber Security)  

AXONS มีแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์และไอที โซลูชัน ที่เกิดจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในธุรกิจ ตอบโจทย์ทุกความต้องการเฉพาะ และสนับสนุนธุรกิจให้ก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน พร้อมจะเป็นผู้นำที่จะขับเคลื่อนอนาคตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ทุกชีวิต ภายใต้ปรัชญา 3 ประโยชน์นั่นคือ ธุรกิจของ Axons ต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร  โดยพัฒนาระบบ บนแนวคิด “การแบ่งบันโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล” ระบบเดียวใช้ร่วมกันได้ในหลายธุรกิจ เพื่อให้คู่ค้า ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายเล็ก กลาง หรือใหญ่ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสากลได้ในราคาที่จับต้องได้ ลดการพึ่งพาซอฟต์แวร์ต่างประเทศ ส่งผลให้ต้นทุนถูกลง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตรกรรมที่แข็งแกร่ง มีสถานะเป็นครัวของโลก มีจีดีพีภาคเกษตรกรรมสูงถึง 1.38 ล้านล้านบาท ดังนั้น การมุ่งพัฒนา AgriTech จะช่วยยกระดับและผลักดันให้ไทยก้าวขึ้นเป็นประเทศผู้นำด้านเกษตรกรรมที่โดดเด่นในเวทีโลกและจะเป็นตัวแปรสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลก  

ขณะที่ AXONS (แอ๊กซอน) มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาไอทีโซลูชันในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ภายใต้กลยุทธ์ “Driving Future for Lives- ขับเคลื่อนอนาคตสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”  โดยอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทชั้นนำมาเป็นเวลากว่า 40 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ซีพีเอฟ”  ซึ่งมีห่วงโซ่ธุรกิจด้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีกิจการในกว่า 17 ประเทศ และ ส่งออกไปอีกกว่า 40 ประเทศ รวมถึง บริษัทอื่นๆ อีกกว่า 250 แห่ง ให้บริการสู่ผู้ใช้งานกว่า 250,000 คน ดูแลคุณภาพอาหารและคุณภาพชีวิตของผู้คน ตั้งแต่ฟาร์มถึงโต๊ะอาหารของประชากรทั่วโลกกว่า 40,000 ล้านคน 

“ปัจจุบันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเกษตรระดับโลกมีมูลค่าถึง 17,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตถึง 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในอีก 5 ปีข้างหน้า จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับแอ๊กซอนที่จะก้าวสู่การเติบโตในระดับโลก เพราะเราไม่ใช่แค่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่เราพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วย โดยในอนาคตจะก้าวสู่การเป็น “โอเพ่น แพลตฟอร์ม” (Open Platform) ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกร ลูกค้า และคู่ค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการขยายเครือข่ายและเติบโตควบคู่ไปด้วยกัน ช่วยเสริมศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มที่ ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทย ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเกษตรเทคโนโลยีระดับโลก” นายสรรเสริญกล่าว 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ