โครงการเราชนะ โอนเงินให้ผู้ได้สิทธิครอบคลุม 33.5 ล้านคน

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

เราชนะและม.33เรารักกัน จะได้รับการโอนเงินเข้าโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบในหลักการของข้อเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในระลอกเดือนเมษายน 2564 และเห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยกระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการเราชนะ (โครงการฯ) จะได้นำเสนอรายละเอียดและแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมของโครงการฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ต่อไป โดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ จากช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการจากทางราชการ ได้แก่ www.เราชนะ.com www.mof.go.th www.fpo.go.th และ Facebook Fanpage “สถานีข่าวกระทรวงการคลัง” และ “สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง: Fiscal Policy Office”

โดยโครงการเราชนะจะโอนเงินให้ผู้ได้สิทธิครอบคลุม 33.5 ล้านคน โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

  • วันที่ศุกร์ที่ 21 พ.ค. 64 รับงวดแรก 1,000 บาท
  • วันที่ศุกร์ที่ 28 พ.ค. 64 รับงวดสอง 1,000 บาท

กลุ่มผู้ใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

  • วันที่พฤหัสบดีที่ 20 พ.ค. 64 รับงวดแรก 1,000 บาท
  • วันที่พฤหัสบดีที่ 27 พ.ค. 64 รับงวดสอง 1,000 บาท

ส่วนโครงการ ม.33เรารักกัน จะโอนเงิน 2,000 บาท ให้ผู้ได้สิทธิครอบคลุม 9.27 ล้านคน แบ่งเป็น 2 งวดดังนี้

  • วันที่จันทร์ที่ 24 พ.ค. 64 รับงวดแรก 1,000 บาท
  • วันที่จันทร์ที่ 31 พ.ค. 64 รับงวดสอง 1,000 บาท

โดยผู้ที่ได้สิทธิเราชนะและม.33เรารักกันจะได้รับการโอนเงินเข้าโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ใหม่


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ