วัดไทยพุทธคยา ร่วมกับ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเศอินเดีย จัดพิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 7 เดือน

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มอบใบประกาศนียบัตร และให้โอวาท ปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 7 เดือน คณะนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

พิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 7 เดือน คณะนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ในวันเสาร์ ที่ 17 เดือน มิถุนายน 2566 ณ ป่าอิสิปมฤคทายวัน เมืองพารานสี ประเทศอินเดีย นำโดย “พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมโพธิวงศ์” เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มอบใบประกาศนียบัตร และให้โอวาท ปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 7 เดือน คณะนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม โดยมี “ท่านเจ้าคุณ พระวิเทศวชิรญาณ วิ. (สมพงศ์ ญาณธีโร ดร.)” รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ร่วมพิธี ซึ่งมีพระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์ ดร. (นิรันดร์ อภิปุญฺโญ) พระวิปัสสนาจารย์ กล่าวถวายรายงาน

จากนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมโพธิวงศ์ นำพระสงฆ์ แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมมายุ ๘ รอบ และเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

คณะนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้เดินทางมาปฏิบัติ ณ วัดไทยพุทธคยา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยครบถ้วนสมบูรณ์ จึงได้กำหนดปิดโครงการขึ้น

ทั้งพระนิสิตได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ ตามพุทธดำรัสของพระพุทธองค์ที่ตรัสว่า จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย” แปลว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมก”

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ