ทบ. ภูมิใจนำทรัพยากรทางทหารสนับสนุนประชุม APEC 2022

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

ทบ. ภูมิใจนำทรัพยากรทางทหารสนับสนุนประชุม APEC 2022 พร้อมร่วมดูแลแขกทุกชาติอย่างดี เพื่อศักดิ์ศรีประเทศไทย

ในวาระที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติ APEC 2022 ระหว่าง ๑๔ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นี้ กองทัพบกซึ่งเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคง ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นส่วนสนับสนุน “อนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจร” พร้อมนำทุกทรัพยากรทั้งบุคลากร ยุทโธปกรณ์ ศักยภาพของหน่วยทหารมาใช้เพื่อการจัดประชุมให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นในทุกมิติ โดย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบให้ทุกสายงานและหน่วยทหารของกองทัพบกให้การสนับสนุนในทุกด้าน ตามที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐ

ซึ่งขณะนี้กองทัพบกได้ประสานงานด้านการข่าวกับหน่วยงานต่างๆ ติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งในและต่างประเทศ การเฝ้าระวังด้านการข่าว การรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ โดยเฉพาะการจัดกำลังพลวางแผนและร่วมในชุดประสานงาน ณ กองอํานวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและการจราจรในการประชุม เพื่อปฏิบัติภารกิจในหลายด้าน อาทิ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จัดกองทหารเกียรติยศร่วมกับเหล่าทัพในพิธีต้อนรับผู้นำประเทศที่เดินทางมาร่วมประชุม การจัดกําลังสารวัตรทหาร สนับสนุนการจัดตั้งจุดตรวจและสายตรวจดูแลความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ประชุมและพื้นที่สำคัญ, จัดชุดสุนัขทหาร จำนวน 15 ชุด 30 ตัว ร่วมภารกิจตรวจสอบสถานที่ อารักขาบุคคล และปฏิบัติภารกิจร่วมกับชุด EOD จากกรมสรรพาวุธทหารบกในการตรวจสอบพื้นที่ , หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก สนับสนุนชุดระบบเฝ้าตรวจและเฝ้าระวังทางอากาศ (Anti Drone) ส่วนด้านการรักษาพยาบาลได้จัดเตรียมโรงพยาบาลกองทัพบก โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า พร้อมทีมแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์พร้อมให้การรักษาฉุกเฉินเร่งด่วนในทุกสถานการณ์ รวมทั้ง ศูนย์การบินทหารบกจัดเฮลิคอปเตอร์ทั่วไป ๑๔๕ (เฮลิคอปเตอร์พยาบาล) เพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก นอกจากนี้ กรมดุริยางค์ทหารบกได้จัดชุดการแสดงทางวัฒนธรรมสําหรับงานเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันทุกส่วนต่างๆ ได้ทำงานสอดประสานทั้งเรื่องการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ รวมถึงมาตรการในการเฝ้าระวังด้านการข่าว ทั้งนี้ในพื้นที่ชายแดนผู้บัญชาการทหารบกกำชับให้ดำรงความเข้มงวดในมาตรการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย การเฝ้าตรวจและการผ่านเข้าออกตามด่านชายแดน และพื้นที่ส่วนกลางในสายงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ก็จะดำเนินการคู่ขนานเช่นกัน

การสนับสนุนดังกล่าวเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แขกผู้มาเยือนจากทุกประเทศมีความประทับใจ เกิดการเปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันอย่างสมดุล “ OPEN – CONNECT – BALANCE “ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม อันจะส่งเสริม ดำรงศักดิ์ศรีและนำมาซึ่งเกียรติภูมิของประเทศไทยในระดับสากล

ความสำเร็จในการจัดประชุมในครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อประเทศชาติและประชาชนทุกคน จึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี อย่างไรก็ตามหน่วยทหารกองทัพบกทั่วประเทศรวมทั้งกำลังพล และครอบครัวทหารจะร่วมกันสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ ผู้คน เหตุการณ์ กิจกรรมการดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามปกติและเรียบร้อย ไม่ประมาทโดยเฉพาะเรื่องอุบัติภัย อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ที่จะส่งผลต่อบรรยากาศอันดีของประเทศในช่วงเวลาสำคัญนี้

…………………………………………………………….. ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ