ตลาดชุมชนคนพระโขนง เปิดพื้นที่สร้างสรรค์และจำหน่ายสินค้าชุมชนสนับสนุนผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่กว่า 70 ร้านค้า

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

(21 ก.ค.66) นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานเปิดกิจกรรม “ตลาดชุมชน คนพระโขนง” ณ สำนักงานเขตพระโขนง

รองปลัดฯ ชาตรี กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบายด้านเศรษฐกิจดีของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและช่องทางการขายสำหรับการประกอบธุรกิจของรายย่อย เพิ่มตัวเลือกให้กับผู้บริโภค และสนับสนุนผู้ค้ารายย่อย จัดหาพื้นที่พัฒนาตลาดนัดประจำชุมชน ประจำเขต เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ค้าขาย สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว หวังว่าการจัดกิจกรรม “ตลาดชุมชน คนพระโขนง” ในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวพระโขนง และเป็นต้นแบบของตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต ที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

สำนักงานเขตพระโขนงร่วมกับ ศูนย์วิจัยชุมชนเมือง (Urban Studies Lab: USL) ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำกรุงเทพมหานคร เพื่อค้นหาว่าคนจนอยู่ที่ไหนในพื้นที่จริง และสาเหตุของความยากจน และทุนที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงแนวทางให้ความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับบริบทและตรงเป้า จากผลการวิจัยในมิติด้านเศรษฐกิจพบว่าส่วนหนึ่งขาดแคลนพื้นที่ในการประกอบอาชีพ สำนักงานเขตพระโขนงจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมตลาดชุมชนคนพระโขนง โดยจัดให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชนและกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ สินค้า OTOP Bangkok Brand สินค้าจากผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งสินค้าจากผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงในพื้นที่เขตพระโขนง เพื่อสร้างพื้นที่ในการประกอบอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างต้นแบบของตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขตที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน จำนวน 70 ร้านค้าและกิจกรรมการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้ผู้ที่มีความสามารถด้านดนตรี ศิลปะการแสดงและอื่นๆ ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถ และนำบริการจากศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคลให้บริการตัดผม นวดแผนไทยฟรี โดยงานจัดระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ สำนักงานเขตพระโขนง

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ