“เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล” อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๙

      “เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล” เดิมชื่อว่า “เขื่อนแม่งัด” ตั้งอยู่บนลำน้ำแม่งัด สาขาแม่น้ำปิง ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และมีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ซึ่งเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเขื่อนว่า “เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล” เมื่อ “วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙” โดยเริ่มก่อสร้างตัวเขื่อนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยกรมชลประทาน แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ต่อมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ได้เข้ามาดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำในปี พ.ศ. ๒๕๒๘  แล้วเสร็จในปีเดียวกัน
      จากนั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน เมื่อ “วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙” ประโยชน์ที่ได้รับจาก “เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล” ด้านการชลประทาน – สามารถส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกในโครงการได้ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร่ และช่วยส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกของฝายสินธุกิจปรีชา จ.เชียงใหม่  โครงการแม่ปิงเก่า จ.ลำพูน และพื้นที่เพาะปลูกโดยฝายของราษฎรอีกด้วย รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๑๘๘,๐๐๐ ไร่

ด้านพลังงานไฟฟ้า – สามารถผลิตกระไฟฟ้าได้ประมาณ ๒๔.๕๐ ล้านกิโลวัตต์ ด้านการประมง – เป็นแหล่งประมงน้ำจืดขนาดใหญ่ สร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น
ด้านการท่องเที่ยว – เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จ.เชียงใหม่ เหมาะแก่การท่องเที่ยว พักผ่อน อ่างน้ำเหนือเขื่อนมีทัศนียภาพที่งดงาม มีบริการนั่งแพ ร้านอาหาร เป็นต้น


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ