“เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง” จ.อุทัยธานี

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง” ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง ของราชอาณาจักรไทย ตั้งอยู่ใน จ.อุทัยธานี และมีพื้นที่ติดต่อกับ “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร”

วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

“เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง” ตั้งอยู่ใน จ.อุทัยธานี และมีพื้นที่ติดต่อกับ “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร” ในพื้นที่ จ.ตาก และ จ.กาญจนบุรี ที่อยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งนับว่าเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของราชอาณาจักรไทย มีพื้นที่กว่า ๑,๘๐๐,๐๐๐ ไร่ หรือ ๒,๘๘๐ ตร.กม. ลักษณะภูมิประเทศมีทั้งทิวเขาสลับพื้นที่ราบ โดยเป็นแนวเขาของทิวเขาถนนธงชัยและตอนเหนือของทิวเขาตะนาวศรี มีความหลากหลายทั้งทางภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และความชื้น อันเป็นที่มาของความหลากหลายทางชีวภาพ จนกระทั่งได้รับการประกาศให้เป็น “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า” เมื่อ “วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๕” จากนั้น เนื่องด้วยความอุดมสมบรูณ์ของป่าไม้และสัตว์ป่า จนเป็นที่ยอมรับของบรรดานักวิจัยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศว่า เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีขนาดใหญ่ มีความหลากหลายของพันธุ์สัตว์และพรรณพืช ดังนั้น “วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔” “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง” รวมกับ “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร” จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่มรดกทางธรรมชาติของโลก โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการมรดกโลก หรือ UNESCO (ในการประชุม ณ คาร์เถจ ตูนีเซีย)

ขอขอบคุณข้อมูล : ThePamcity https://www.facebook.com/ThePamcity

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ