“วันสถาปนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า”

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

“วันสถาปนา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า” โดยพระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันที่ ๑๖ มิถุนายน ของทุกปี


“วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า” เป็นสถาบันผลิตแพทย์ทหารเพียงแห่งเดียวในราชอาณาจักรไทย ก่อตั้งเป็นสถาบันแพทยศาสตร์ลำดับที่ ๗ ของประเทศ โดยในปีพ.ศ. ๒๔๘๒ รัฐบาลได้อนุมัติจัดตั้งโรงเรียนเสนารักษ์กองทัพบกขึ้น ดำเนินการผลิตแพทย์ได้เพียงแค่ ๔ รุ่น แล้วต้องหยุดไป เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรอาจารย์แพทย์และอุปกรณ์การเรียนการสอน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ กรมแพทย์ทหารบกได้เสนอเรื่องเพื่อขอจัดตั้งเป็น “โรงเรียนแพทย์ทหาร” ซึ่งแม้จะได้รับอนุมัติหลักการ แต่ก็ต้องชะลอโครงการไว้ก่อนกระทั่งเมื่อ “วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖” โครงการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ทหารก็ได้เริ่มขึ้นใหม่อีกครั้ง ภายหลังจาก “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” พระราชทานพระบรมราโชวาทถึงความสำคัญและความจำเป็นของการมี “โรงเรียนแพทย์ทหาร” จนในที่สุดสภาการศึกษาวิชาทหารจึงมีความเห็นชอบให้จัดตั้ง “วิทยาลัยแพทย์ทหาร” ขึ้นเมื่อวันพุธที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ และในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามรัชกาลที่ ๖ เป็นชื่อสถาบันว่า “วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า” จากนั้น กระทรวงกลาโหมก็มีคำสั่งอนุมัติให้เปิดดำเนินการได้อย่างเป็นทางการ เมื่อ“วันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘” และจึงถือ “วันที่ ๑๖ มิถุนายน ของทุกปี” เป็น “วันสถาปนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า”

ขอขอบคุณข้อมูล : ThePamcity https://www.facebook.com/ThePamcity

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ