ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัล “ศรีสวางควัฒน”

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัล “ศรีสวางควัฒน” ประจำปี ๒๕๖๕ รับโล่พระราชทานจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมเงินรางวัลและประกาศเกียรติคุณ

โครงการรางวัล “ศรีสวางควัฒน” เป็นรางวัลที่เกิดจากการดำเนินการร่วมกันระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยสรรหาองค์กรสาธารณสุขดีเด่นที่เป็นองค์กรแห่งการอุทิศตนในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อุตสาหะและทุ่มเท สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชู เป็นขวัญกำลังใจ เชิดชูคุณค่าเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของบุคลากรสาธารณสุขในองค์กรนั้น ๆ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับองค์กรสาธารณสุขอื่น ๆ

ประเภทรางวัล จำนวน ๓ ระดับ ดังนี้
๑. ระดับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป จำนวน ๑ รางวัล
๒. ระดับโรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๑ รางวัล
๓. ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑ รางวัล

เกณฑ์การคัดเลือก เป็นไปตามมาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้
๑. ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
๒. ด้านการบริหารจัดการ
๓. ด้านระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
๔. ด้านผลลัพธ์การดำเนินงานของหน่วยงาน
๕. ด้านผลงานวิชาการ นวัตกรรม รางวัลเกียรติยศ
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/18HqoUs2_J5wlzyTP2SooPlEs09R9wgeL?usp=sharing

ขั้นตอนการดำเนินการ

  • โรงพยาบาลที่สนใจสมัครส่งเอกสารการสมัคร (ส่งไปยังเขตสุขภาพ) ได้จนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕
  • คณะกรรมการสรรหา (เขตสุขภาพ) คัดเลือกประเภทละ ๑ หน่วยงาน (รวม ๓ หน่วยงาน/เขต) ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕
  • วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขรวบรวมรายชื่อที่ส่งมาจากเขตสุขภาพ (รวม ๓๖ หน่วยงาน) ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
  • คณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกหน่วยงานให้เหลือประเภทละ ๓ หน่วยงาน (รวม ๙ หน่วยงาน) ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
  • คณะกรรมการอำนวยการตัดสิน ประเภทละ ๑ หน่วยงาน จากการสัมภาษณ์ ตรวจเยี่ยม และพิจารณาเอกสาร ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
  • ประกาศผลการตัดสินต้นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
  • พิธีพระราชทานรางวัลศรีสวางควัฒน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ โรงพยาบาลที่สนใจ สามารถส่งเอกสารการสมัครและเอกสารประกอบการนำเสนอผลงานฯ ไปที่เขตสุขภาพ ตั้งแต่วันนี้ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๒๗ – ๒๘ E-mail: [email protected]

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ