พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระราชภาวนาวชิรญาณ (ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อสุรศักดิ์)

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระราชภาวนาวชิรญาณ (ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อสุรศักดิ์) ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระภาวนาเขมคุณ วิ.(สุรศักดิ์ เขมรํสี) เป็น “พระราชภาวนาวชิรญาณ ไพศาลวิปัสสนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี” พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดมเหยงคณ์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป

ในการนี้ นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เชิญพัดยศ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมปฏิบัติในพิธีดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดมเหยงคณ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลหันตรา อำเภอพระศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระราชภาวนาวชิรญาณ หรือ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี มีนามเดิมว่า สุรศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2494 ณ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา บิดามารดาชื่อ บัวขาว-มณี เพ็งอาทิตย์ อาชีพรับจ้าง ได้รับการศึกษาขั้นปฐมวัยระดับประถมและมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนนครหลวงวิทยากร โรงเรียนนครหลวงพิบูลย์ประเสริฐวิทย์ และโรงเรียนอุดมรัชวิทยา ต่อมาในปี 2518 หลวงพ่อได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดพร้าวโสภณาราม ต.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระครูอดุลธรรมประกาศ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า “เขมรังสี” (ประทีปธรรมนำความสงบและหลุดพ้น) ปัจจุบัน อายุ ๗๑ ปี พรรษา ๔๘ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, พธ.ม. (กิตติมศักดิ์) เป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๒ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ 4 เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ผู้อำนวยการสำนักศาสนศึกษาวัดมเหยงคณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย และประธานกรรมการมูลนิธิสุปฏิปันโน

ขอบคุณภาพจาก Facebook Page: วัดมเหยงคณ์ สารธรรม

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ