“กรุงไทย” เสริมภูมิคุ้มกันทางการเงินชุมชนบ้านแหลม จ.สุพรรณบุรี

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยึดหลักพึ่งพาตนเอง สร้างรากฐานที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจ ได้สานต่อโครงการ “กรุงไทยรักชุมชน”  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ควบคู่การให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”

ล่าสุด ธนาคารได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) กับชุมชนบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนำองค์ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐาน แนวทางในการจัดการหนี้ การเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนการทำบัญชีรายรับรายจ่าย การออมและมีวินัยทางการเงิน อันจะส่งผลดีต่อภาพรวมในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) แนะนำบริการ “ออมเพลิน” บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตัวช่วยให้การออมเป็นเรื่องง่าย สร้างวินัยทางการเงิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ข้อ 1 แก้ปัญหาความยากจนยกระดับเศรษฐกิจระดับฐานรากและข้อ 8 การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน

ทั้งนี้ ชุมชนบ้านแหลมเป็น 1 ในโครงการเชฟชุมชน Local Chef เพื่อเสริมศักยภาพเชฟชุมชน ยกระดับเมนูอาหาร โดยนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมารังสรรค์เป็นเมนูใหม่ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชน ผสมผสานเรื่องราวและบริบทของชุมชน ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน พร้อมผลักดันสู่เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง Sustainable Tourism Goals (STGs) ที่พัฒนามาจากเป้าหมาย SDGs ข้อ 2 บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ ข้อ 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และข้อ 12 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารในการขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ