“กรุงไทย” สานพลัง “ชุมชนบางน้ำผึ้ง” ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ Zero Waste 

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

สส

  ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ ชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง จัดกิจกรรม We Vayu Volunteers “อาสากรุงไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน ณ บางน้ำผึ้ง” สนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างครบวงจร เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ Green Event ที่หลีกเลี่ยงการสร้างมลภาวะ และเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ โดยพนักงานจิตอาสา Vayu Volunteers ได้จัดทำถังหมักขยะอินทรีย์ Green Cone สำหรับบำบัดขยะ มอบให้ชุมชน 140 ครัวเรือน และบอลจุลินทรีย์ 1,300 ลูก สำหรับบำบัดน้ำในคลองบางน้ำผึ้ง พร้อมร่วมกับทีมงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางน้ำผึ้ง (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและของใช้จำเป็นให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

             การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สนับสนุนแนวคิด Zero Waste ที่ต้องการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยรวบรวมดินที่ได้จากการเปลี่ยนเศษอาหารจากห้องอาหารของธนาคารด้วยเครื่อง Inno Waste ปริมาณ 70 กิโลกรัม และขวดน้ำพลาสติกที่รวบรวมจาก RELIFE MACHINE ตู้คืนขวดสะสมแต้ม จากโครงการ “กรุงไทย RELIFE เปลี่ยนฟื้นคืนชีวิต” จำนวน 7,425 ใบ นำไปมอบให้กับวัดจากแดง โดยขวดพลาสติกจะถูกนำไปรีไซเคิล ผลิตเป็นเส้นใย เพื่อ Upcycle ทอเป็นจีวรพระและเครื่องนุ่งห่ม

             ธนาคารกรุงไทย มุ่งสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน ดำเนินโครงการ CSR และจัดกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยนำกรอบการทำงานและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good health and well-being) ด้านสุขอนามัยและการจัดการน้ำที่ยั่งยืน (Clean Water and Sanitation) ให้บรรลุเป้าหมายเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) และเป้าหมายการแก้ปัญหาโลกร้อน (Climate Action) สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ