กรมป่าไม้ เปิดรับสมัคร 55 อัตรา 1 – 18 เมษายน 2565

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 55 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 เมษายน 2565

ประกาศประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่ตรวจป่าจำนวน 4 อัตราเงินเดือน 10,430 บาทคุณสมบัตรเฉพาะตำแหน่ง- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ (ม.6)จำนวน 7 อัตราเงินเดือน 10,430 บาทคุณสมบัตรเฉพาะตำแหน่ง- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
3.เจ้าหน้าที่ป่าไม้ (ปวช.)จำนวน 2 อัตราเงินเดือน 11,280 บาทคุณสมบัตรเฉพาะตำแหน่ง- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
4. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.6)จำนวน 2 อัตราเงินเดือน 10,430 บาทคุณสมบัตรเฉพาะตำแหน่ง- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
5. เจ้าหน้าที่ธุรการ(ปวช.)จำนวน 2 อัตราเงินเดือน 11,280 บาทคุณสมบัตรเฉพาะตำแหน่ง- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพาณิชยการสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
6. เจ้าหน้าที่พัสดุจำนวน 3 อัตราเงินเดือน 11,280 บาทคุณสมบัตรเฉพาะตำแหน่ง- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
7. เจ้าหน้าที่พนักงานการเงินและบัญชีจำนวน 3 อัตราเงินเดือน 13,800 บาทคุณสมบัตรเฉพาะตำแหน่ง- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทาง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

8. พนักงานขับเครืาองจักรจำนวน 1 อัตราเงินเดือน 11,280 บาทคุณสมบัตรเฉพาะตำแหน่ง- มีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
9. พนักงานพิทักษ์ป่า (ปวช.)จำนวน 3 อัตราเงินเดือน 11,280 บาทคุณสมบัตรเฉพาะตำแหน่ง- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
10. พนักงานพิทักษ์ป่าจำนวน 1 อัตราเงินเดือน 11,280 บาทคุณสมบัตรเฉพาะตำแหน่ง- มีความรู้ความชํานาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี(ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆโดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน)

11. ช่างสำรวจจำนวน 7 อัตราเงินเดือน 11,280 บาทคุณสมบัตรเฉพาะตำแหน่ง- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาสํารวจ สาขาช่างโยธา สาขาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ
12. นายช่างสำรวจจำนวน 3 อัตราเงินเดือน 13,800 บาทคุณสมบัตรเฉพาะตำแหน่ง- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเขียนแบบ
13. เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์จำนวน 5 อัตราเงินเดือน 13,800 บาทคุณสมบัตรเฉพาะตำแหน่ง- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร
14. นักจัดการทั่วไปจำนวน 2 อัตราเงินเดือน 18,000 บาทคุณสมบัตรเฉพาะตำแหน่ง- ปริญญาตรีทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
15. นักวิชาการป่าไม้จำนวน 4 อัตราเงินเดือน 18,000 บาทคุณสมบัตรเฉพาะตำแหน่ง- ปริญญาตรีทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
16. นิติกรจำนวน 1 อัตราเงินเดือน 18,000 บาทคุณสมบัตรเฉพาะตำแหน่ง- ปริญญาต หรีอคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
17. นักวิชาการเงินเเละบัญชีจำนวน 1 อัตราเงินเดือน 18,000 บาทคุณสมบัตรเฉพาะตำแหน่ง- ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา การบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
18. นักวิชาการภูมิสารสนเทศจำนวน 1 อัตราเงินเดือน 18,000 บาทคุณสมบัตรเฉพาะตำแหน่ง- ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ


การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์  https://forest.thaijobjob.com  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

– ไฟล์ประกาศรับสมัคร

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :
ช่วยแชร์ด้วยนะคะ